Złóż wniosek

 

Aby zarejetrować się przeczytaj/przewiń cały regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia przez Anoda Invest Sp. z o.o. usług, w tym usług drogą elektroniczną i stanowi Regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (z późniejszymi zmianami) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu (tj. zawarciem umowy o świadczenie usług z Serwisem) Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że go akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony na stronie www.investpartners.pl przez którą też następuje świadczenie Usług. Administratorem Serwisu jest Spółka Anoda Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 32A, 32-400 Krosno, KRS: 0000646272, NIP: 782-26-59-421, REGON: 365865993 § 2 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają: Bonus – dobrowolne, dodatkowe świadczenie udzielone w Przetargu dla Pożyczkodawcy przez Serwis na warunkach i zasadach określonych indywidualnie, z tytułu zaangażowania w rozwój system pożyczek społecznościowych. Generalna informacja o Bonusie znajduje się w treści zamieszczanych ogłoszeń.. Cookie – informacje o tzw. Ciasteczkach znajdują się w Polityce Prywatności. Konto – część Serwisu, udostępniona przez Administratora dla Użytkownika, umożliwiająca korzystanie z Serwisu, pod unikalną nazwą ustaloną przez Użytkownika – zabezpieczoną hasłem, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach, także historycznych w ramach Serwisu. Do czasu wygrania Przetargu Pożyczkodawca może pozostawać dla Serwisu anonimowy. Opłaty – wynagrodzenie dla Serwisu, w tym z tytułu pełnienia funkcji administratora hipoteki, należne od Pożyczkobiorcy niebędącego konsumentem, indywidualnie ustalone pomiędzy stronami, płatne wraz z otrzymaniem przez Pożyczkobiorcę kwoty pożyczki, bezpośrednio od pożyczkobiorcy lub w drodze przekazu od Pożyczkodawcy. Pożyczkobiorca – osoba fizyczna lub prawna, będąca Użytkownikiem Serwisu, organizująca Przetarg. Pożyczkodawca – osoba fizyczna lub prawna, będąca Użytkownikiem Serwisu, uczestnicząca w Przetargu. Przetarg – postępowanie obejmujące zamieszczenie w ogłoszeniu oferty zawarcia umowy pożyczki, złożenie ofert przez potencjalnych Pożyczkodawców, wybór zwycięskiego Pożyczkodawcy lub Pożyczkodawców. Regulamin – oznacza niniejszy dokument. Serwis - administrowany przez Administratora serwis internetowy, służący do świadczenia przez Anoda Invest Sp. z o.o. Usług, pod adresem www.investpartners.pl (w zakresie oznaczonym w § 3 ust.1) stanowiący internetową platformę usług - ogłoszeń zawarcia umów o pożyczkę w trybie przetargowym. Usługa – usługa Serwisu świadczona przez Administratora, ewentualnie inne usługi, nieświadczone drogą elektroniczną, w zakresie i na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, w szczególności w zakresie, o którym mowa w § 3 lub odrębnymi umowami. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu, tj. w przypadku Pożyczkodawców osoba zarejestrowana w Serwisie, w przypadku Pożyczkobiorcy osoba, której ogłoszenie dotyczące propozycji finansowania zostało umieszczone na stronie Serwisu. § 3 Rodzaje i zakres usług Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługę polegającą na prowadzeniu informatycznej platformy udostępniania ofert Pożyczkobiorców zawarcia umów pożyczki w drodze przetargu. Usługodawca świadczy również usługi dodatkowe, nieświadczone drogą elektroniczną: udostępnienie i przygotowanie wzorów dokumentacji pożyczki, pomoc w wymianie dokumentów pomiędzy Pożyczkobiorcą i Pożyczkodawcą/Pożyczkodawcami, pomoc przy ustanowieniu zabezpieczenia pożyczki w tym hipoteką; pełnienie funkcji administratora hipoteki; windykacji, w zakresie pomocy w skontaktowaniu wierzyciela z kancelarią prawną. Usługodawca nie świadczy: usługi pośrednictwa finansowego w stosunku do osób fizycznych będących konsumentami; nie udziela pożyczek i kredytów – ani w imieniu własnym, ani w imieniu jakiegokolwiek podmiotu trzeciego; nie weryfikuje i nie identyfikuje ryzyk związanych z ofertami zamieszczonymi przez Pożyczkodawcę, w zakresie innym niż istnienie nieruchomości przez niego opisanej. § 4 Użytkownik Pożyczkodawca Użytkownik w zakładce „ZAINWESTUJ/ZALOGUJ SIĘ” dokonuje rejestracji poprzez: Wpisanie loginu, hasła, adresu e-mail, miejscowości i numeru telefonu użytkownik po zarejestrowaniu otrzyma poprzez sms kod autoryzacyjny, który należy wpisać na stronie Użytkownik po otrzymaniu informacji o wygraniu przetargu zobowiązany będzie do podania danych: nazwa działalności, imię i nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania i/lub zameldowania (jeżeli inny niż zamieszkania), numer dowodu osobistego, numer rachunku bankowego, a w przypadku spółek: nazwa, adres, NIP, REGON, KRS, numer rachunku bankowego, imię i nazwisko reprezentanta które zostaną przez Serwis przekazane Pożyczkobiorcy. Użytkownik składa oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych, stanowiących dane osobowe w celu korzystania z Serwisu oraz wyraża zgodę na udostępnienie danych Pożyczkobiorcy, jak również składa oświadczenie, iż zapoznał się z postanowieniami Regulaminu, które akceptuje i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Pożyczkodawca powinien również zapoznać się z Polityką prywatności. Użytkownik zawiera z Administratorem. umowę o nieodpłatne świadczenie Usług w zakresie oznaczonym w niniejszym Regulaminie. Obowiązkiem Użytkownika jest zapewnienie poprawności i aktualności wprowadzanych danych oraz chronienie danych logowania do Konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W przypadku zauważenia wejścia, próby wejścia czy też podejrzenia wejścia nieuprawnionej osoby trzeciej w posiadanie danych umożliwiających logowanie się do Serwisu, Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Administratora oraz zmienić hasło. Pożyczkobiorca Użytkownik w zakładce „DODAJ OGŁOSZENIE” uzupełnia formularz opisujący wstępnie projekt, dla którego potrzebuje finansowania ze wskazaniem nieruchomości, która może jego zdaniem stanowić przedmiot zabezpieczenia. Administrator wysyła do Pożyczkobiorcy wiadomość e-mail, zawierającą prośbę o przekazanie dodatkowych danych, ustala wysokość Opłaty oraz sprawdza istnienie nieruchomości opisanej przez Pożyczkobiorcę. Użytkownik składa oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych, stanowiących dane osobowe w celu korzystania z Serwisu oraz wyraża zgodę na udostępnienie danych Pożyczkodawcy, jak również składa oświadczenie, iż zapoznał się z postanowieniami Regulaminu, które akceptuje i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Użytkownik zawiera z Administratorem umowę o świadczenie Usług w zakresie oznaczonym w niniejszym Regulaminie, która w przypadku uzyskania przez Pożyczkobiorcę finansowania obliguje Pożyczkobiorcę do uiszczenia na rzecz Administratora Opłaty. Pożyczkobiorca powinien również zapoznać się z Polityką prywatności. Obowiązkiem Użytkownika jest zapewnienie poprawności i aktualności wprowadzanych danych oraz chronienie danych logowania do Konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W przypadku zauważenia wejścia, próby wejścia czy też podejrzenia wejścia nieuprawnionej osoby trzeciej w posiadanie danych umożliwiających logowanie się do Serwisu, Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Administratora oraz zmienić hasło. § 5 Decyzje inwestycyjne Administrator zamieszcza ogłoszenie o otwarciu Przetargu w brzmieniu zaakceptowanym przez Pożyczkobiorcę. Pożyczkodawca zobowiązany jest ocenić ryzyko inwestycyjne we własnym zakresie. Pożyczkodawca ma prawo zadać Serwisowi pytania dotyczące ogłoszenia, a Serwis po kontakcie z Pożyczkobiorcą może na nie odpowiedzieć. Wszystkie pytania i odpowiedzi dostępne są dla Użytkowników biorących udział w Przetargu. Wszelkie skutki podejmowania przez Użytkownika decyzji dotyczących pożyczki ponosi wyłącznie Użytkownik. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych umów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, prawidłowość i prawdziwość danych podanych przez Użytkownika przy rejestracji lub w ogłoszeniu otwierającym Przetarg. § 6 Przetarg Przetarg ogłaszany jest przez Pożyczkobiorcę. W ogłoszeniu znajdują się: kwota pożyczki, przy czym minimalna kwota pożyczki to 30 000 zł (słownie trzydzieści tysięcy złotych). W przypadku konsumentów minimalna kwota pożyczki nie jest ustalona. maksymalne oprocentowanie za udzielenie pożyczki; opis projektu wymagającego sfinansowania; termin zwrotu pożyczki i ewentualnie raty pożyczki; czas trwania Przetargu wynoszący 14 dni; sposób zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy pożyczki warunki i formę bonusu. Dodatkowo dla zalogowanych Użytkowników dostępne są dane finansowe przedsiębiorstwa poszukującego finansowania oraz inne informacje związane z pożyczkobiorcą. Zalogowani Użytkownicy maja również dostęp do modułu pytań i odpowiedzi, w którym mogą zadawać pytania odnośnie pożyczki i podmiotu poszukującego finansowania. W przypadku nieuzyskania kwoty pożyczki w terminie do 14 dni Pożyczkobiorca ma prawo przedłużyć postępowanie o dalsze 14 dni. Pożyczkodawcy, którzy złożyli ofertę, pozostają nią związani do zakończenia Przetargu. W odpowiedzi na ogłoszenie o Przetargu Pożyczkodawcy składają oferty zawarcia umowy pożyczki. Pożyczkodawcy mogą złożyć ofertę udzielenia pożyczki niższą niż cała wnioskowana kwota pożyczki, przy czym minimalna oferta Pożyczkodawcy wynosi 100zł. Oferty zawarcia umowy stanowią oświadczenia woli w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Pożyczkobiorca może odwołać Przetarg w każdym czasie. W przypadku odwołania Przetargu, przestają wiązać wszelkie złożone oferty (Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy). § 7 Czynności po zamknięciu przetargu Po zakończeniu Przetargu Pożyczkobiorca w kontakcie z Administratorem: jeżeli kwota złożonych mu ofert jest niższa niż kwota wnioskowanej pożyczki decyduje, czy zawrze umowę/umowy pożyczek na niższą kwotę, czy też do wyboru oferentów w Przetargu nie doszło, podejmuje decyzję, z którym Pożyczkodawcą/Pożyczkodawcami podpisze umowę pożyczki, przy czym decydującym kryterium jest wysokość oprocentowania (jak najniższa z punktu widzenia Pożyczkobiorcy), a w przypadku równorzędnych ofert kolejność złożenia oferty lub wysokość pożyczki, według uznania, informuje wybranych Pożyczkodawców o zamiarze zawarcia umowy pożyczki. Administrator: świadczy pomoc techniczną w czynnościach dokonywanych przez Użytkowników po zamknięciu Przetargu, w tym zwłaszcza kontaktuje ich ze sobą, wysyła do Pożyczkodawcy/Pożyczkodawców przygotowane umowy pożyczek oraz ew. umowy o ustanowieniu administratora hipoteki, pełnomocnictwa itp., po otrzymaniu podpisanych przez Pożyczkodawcę/Pożyczkodawców dokumentów przesyła Pożyczkobiorcy informację pocztą e-mail z dalszymi szczegółami postępowania. § 8 Rozliczenia pomiędzy użytkownikami Usługodawca nie pośredniczy w procesie przekazywania środków pieniężnych pomiędzy Użytkownikami. Użytkownicy dokonują wzajemnych rozliczeń (przekazywanie pożyczki Pożyczkobiorcy oraz spłata pożyczki) we własnym zakresie, w sposób ustalony w zawartej umowie pożyczki. Dopuszcza się w drodze odrębnych ustaleń polecenie Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę dokonania zapłaty Opłaty dla Serwisu z kwoty otrzymanej pożyczki przez Pożyczkodawcę w drodze przekazu. § 9 Warunki techniczne korzystania z serwisu Strona internetowa www.investpartners.pl jest optymalizowana do rozdzielczości 1366 x 768 oraz niższych gdzie minimalną graniczną szerokością ekranu jest 320 pixeli. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez urządzenie końcowe Użytkownika (komputer, tablet lub smartfon) następujących warunków technicznych: zainstalowana jedna z wymienionych przeglądarek internetowych: Internet Explorer,Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS)w wersji stabilnej, która jest aktualna na dzień 01.09.2018. Administrator informuje, iż zapobiega pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, poprzez stosowanie następujących środków technicznych: sprzętowych zabezpieczeń serwerowych programowych zabezpieczeń serwerowych programowych zabezpieczeń wbudowanych w aplikację zabezpieczenie kanału komunikacji poprzez wykorzystanie bezpiecznego protokołu HTTPS (użycie certyfikatu SSL). Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej, za nieprawidłowe działanie Serwisu lub spowodowane: działaniem siły wyższej; nieuprawnionym działaniem osób trzecich; wadliwym działaniem serwera; nieprawidłowym użytkowaniem Serwisu przez Użytkownika; nieprawidłowym działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego Użytkownika. § 10 Zakazy i ograniczenia związane z Serwisem Zakazane jest: korzystanie z Serwisu w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w zakresie prania pieniędzy, a także postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci; zamieszczanie przez Użytkownika treści naruszających jakiekolwiek przepisy prawa, w tym zwłaszcza naruszające prawa własności intelektualnej osób trzecich, treści propagujących przemoc, zachowania rasistowskie, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub godzące w dobra osobiste osób trzecich; podejmowanie czynności, które mogą destabilizować pracę Serwisu lub utrudniać do niego dostęp w tym wprowadzanie wirusów, robaków, botów i innych kodów, plików lub oprogramowania. Administrator informuje, że w związku z korzystaniem z Serwisu istnieje ryzyko utraty danych lub zagrożenie przejęcia tożsamości użytkownika, poprzez udostępnienie osobom trzecim własnego loginu i/lub hasła. W konsekwencji tych czynów możliwe jest: brak możliwości logowania w systemie lub podszycie się pod Użytkownika w zakresie danych przez niego udostępnionych. Administrator ma prawo odmówić Pożyczkodawcy umieszczenia ogłoszenia o otwarciu Przetargu lub Pożyczkodawcy uczestniczenia w Przetargu, bez podawania przyczyny, w tym zwłaszcza gdy z posiadanych przez Administratora informacji wynika, iż Użytkownicy brali już udział w Przetargu i nie wywiązali się z zobowiązań wynikających z jego zakończenia czy realizacji umowy pożyczki. § 11 Umowa o świadczenie ulug droga elektroniczną Wraz z rejestracją Użytkowania pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem zostaje zawarta, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dotycząca udostępnienia Konta. Dla Pożyczkodawcy korzystnie z Konta i Serwisu jest nieodpłatne. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia jego Konta lub czasowego zablokowania, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na dane kontaktowe wskazane w Serwisie. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym. Równoznacznym z rozwiązaniem umowy jest przesłanie do Administratora żądanie usunięcia Konta. § 12 Dane osobowe Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika jest Administrator. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych i praw osób, których dane dotyczą zawiera Polityka prywatności. § 13 Reklamacja Reklamacje dotyczące jakości usług świadczonych przez Administratora mogą być składane na adres e-mail: biuro@anodainvest.pl. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz login Użytkownika, jak również dokładny opis i przyczyny reklamacji. Administrator rozpatruje reklamacje Użytkownika w kolejności ich wpływu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczone od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Użytkownikowi drogą elektroniczną na adres e-mail z którego otrzymano reklamację.
*pole obligatoryjne do wypełnienia dla przedsiębiorcy i rolników
**dane pożyczkobiorcy – osobie fizycznej lub dane reprezentanta przedsiębiorcy
***Pola obligatoryjne - powyższe dane oraz dane, o które zwrócimy się w następstwie wysłania tego formularza niezbędne są doświadczenia usług drogą elektroniczną