Umowa z przedsiębiorcą

UMOWA POŻYCZKI

zawarta w Warszawie w dniu __________ pomiędzy:

zwaną w dalszej części Umowy Pożyczkodawcą

oraz
zwaną  w dalszej części Umowy Pożyczkobiorcą
łącznie zwani dalej „Stronami”, zaś każdy z nich z osobna „Stroną”.
§ 1.
1.    Na podstawie niniejszej Umowy Pożyczki (zwanej dalej “Umową”) Pożyczkodawca, jako jeden z pożyczkodawców, udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie ……. zł (słownie ……..  złotych) w celu sfinansowania projektu pt. ……… .
2.    Z tytułu udzielenia pożyczki Pożyczkodawca naliczy oraz pobierze od Pożyczkobiorcy odsetki (oprocentowanie) wynoszące ….. % (słownie: ……… procent) w skali roku, liczone od kwoty pożyczki z uwzględnieniem dokonywanych spłat.
3.    Pożyczkodawca udostępnia Pożyczkobiorcy kwotę pożyczki przeleje:
1.     Kwotę: ………… zł na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy nr __________________________________ po podpisaniu aktu notarialnego dotyczącego zabezpieczeń, i po złożeniu wniosku do ksiąg wieczystych o ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłat pożyczki,
2.    Kwotę: ………… zł na rachunek bankowy Anoda Invest Sp. z o.o. nr __________________________________ po podpisaniu aktu notarialnego dotyczącego zabezpieczeń, i po złożeniu wniosku do ksiąg wieczystych o ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłat pożyczki.
§ 2.
1.    Spłata kwoty pożyczki wraz z należnym Pożyczkobiorcy oprocentowaniem (odsetkami) następować będzie przelewami na rachunek bankowy Pożyczkodawcy o numerze …………. . Za termin dokonania spłaty przyjmuje się datę wpływu środków na powyższy rachunek bankowy Pożyczkodawcy. W przypadku przyjęcia przez Pożyczkodawcę spłaty raty pożyczki gotówką, Pożyczkodawca wydaje osobie przekazującej daną ratę pożyczki dowód wpłaty potwierdzający dokonanie wpłaty.
2.    Pożyczkobiorca i Pożyczkodawca zobowiązują się do potwierdzenia dokonanej spłaty lub otrzymania spłaty pożyczki w systemie www.investpartners.pl.
3.    Pożyczkobiorca, poprzez złożenie podpisu na Umowie, niezależnie od sposobu wykorzystania pożyczki, zobowiązuje się do jej spłaty wraz z należnymi Pożyczkodawcy odsetkami (oprocentowaniem).
4.    Spłata kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami, następować będzie w ratach miesięcznych w następujących kwotach i terminach:


1)    kwota ………… zł w dniu ……..
2)    kwota ……. zł w dniu ………..
5.    Spłaty Pożyczkobiorcy zaliczane są na pokrycie zobowiązań wobec Pożyczkodawcy w następującej kolejności:
(a)    część odsetkowa najwcześniej wymagalnej raty;
(b)    część kapitałowa najwcześniej wymagalnej raty;
(b) część odsetkowa kolejnej raty;
(c) część kapitałowa kolejnej raty;
(e) należne odsetki od zadłużenia przeterminowanego (odsetki karne).
6.    Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie przed terminem spłaty ostatniej raty do spłaty całości lub części zadłużenia z tytułu pożyczki z zastrzeżeniem zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy prowizji za wcześniejszą spłatę w kwocie stanowiącej …. % (słownie: zero %.) spłaconej wcześniej kwoty jak również z zastrzeżeniem zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy pozostałych do spłaty kwot opłaty przygotowawczej oraz prowizji  z tytułu udzielenia pożyczki.
7.    Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej w przypadku częściowej spłaty należnej kwoty przed datą płatności którejkolwiek raty wskazaną w ust. 3, kwota spłaty zaliczana jest na poczet zadłużenia zgodnie z ustępem 4 powyżej, a okres pożyczki nie ulega zmianie.
8.    W przypadku opóźnienia w spłacie rat w stosunku do terminów określonych zgodnie z ust. 3, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy:
(a)    odsetek od zadłużenia przeterminowanego w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie – naliczanych za każdy dzień opóźnienia do dnia faktycznej spłaty zaległości;
(b)    ewentualnych kosztów windykacji, w tym kosztów obsługi prawnej dochodzenia należności, postępowania sądowego, kosztów postępowania egzekucyjnego oraz zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.
9.    W przypadku, gdy Pożyczkobiorca opóźnia się ze spłatą jakiejkolwiek raty pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo wezwać Pożyczkobiorcę do zapłacenia zaległych kwot w terminie 3 (trzech) dni od doręczenia wezwania pod rygorem wypowiedzenia Umowy, a w przypadku braku zapłaty może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7 - dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od daty doręczenia wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej.
10.    Pożyczkodawca może zlecić czynności windykacyjne Administratorowi lub Operatorowi serwisu www.investpartners.pl.
11.    Po upływie okresu wypowiedzenia lub po rozwiązaniu Umowy w trybie natychmiastowym, Pożyczkodawca ma prawo dochodzić zwrotu swoich wierzytelności wobec Pożyczkobiorcy na drodze sądowej lub pozasądowej za pośrednictwem zewnętrznej firmy windykacyjnej lub Administratora bądź Operatora serwisu www.investpartners.pl, a także ma prawo zbyć całość lub część tych wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. W takim przypadku Pożyczkobiorca zostanie obciążony kosztami, o których mowa w ust 7 powyżej.
12.    Pożyczkobiorca niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz osoby trzeciej wierzytelności oraz wszelkich innych praw przysługujących Pożyczkodawcy z tytułu Umowy.
13.    Pożyczkodawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia na podstawie złożonego Pożyczkobiorcy pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności świadczących, iż:
(1.a)     Pożyczkobiorca w celu uzyskania pożyczki zmieścił fałszywe informacje lub dokumenty w ogłoszeniu o poszukiwaniu pożyczkodawcy albo złożył Pożyczkodawcy nieprawdziwe oświadczenie wymagane dla uzyskania pożyczki, lub
(1.b)    Pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacić pozostałej Kwoty pożyczki, z uwagi na wszczęcie przeciwko niemu egzekucji przez innych wierzycieli, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego lub zbycia przedmiotu zabezpieczenia przed całkowitą spłatą pożyczki lub
(1.c)    Pożyczkobiorca zawarł Umowę w celu przestępczym przekazując część lub całość kwoty pożyczki na finansowanie terroryzmu lub pranie brudnych pieniędzy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
     14.W przypadku rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem lub w trybie natychmiastowym cała kwota pożyczki pozostała do spłaty wraz z należnym oprocentowaniem (odsetkami) opłatami i prowizjami naliczonymi na podstawie Umowy zostaje postawiona w stan natychmiastowej wymagalności i powinna zostać spłacona Pożyczkodawcy w  dniu roboczym następującym po ostatnim dniu obowiązywania Umowy, a Pożyczkodawca ma prawo do naliczania odsetek od zadłużenia przeterminowanego od całej powyższej kwoty za cały okres opóźnienia w jej spłacie aż do dnia faktycznej spłaty.
§ 3
1.    W celu zabezpieczenia spłaty wszelkich zobowiązań z tytułu Umowy Pożyczkobiorca:
1)    doprowadzi do ustanowienia hipoteki na rzecz Pożyczkodawcy, także poprzez ustanowienie administratora hipoteki na  nieruchomości położonej w ___________________  , dla której Sąd Rejonowy w …, …. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw ________ ____________
2)    ……,   
2.    Koszt ustanowienia powyższych zabezpieczeń jak również ich zwolnienia po spłacie zobowiązań z tytułu Umowy poniesie Pożyczkobiorca.
3.    Pożyczkodawca, a jeżeli został ustanowiony – administrator hipoteki odnośnie hipoteki, zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty spłaty kwoty pożyczki do wydania (przesłania) Pożyczkobiorcy dokumentu w formie i treści umożliwiającej Pożyczkobiorcy wykreślenie hipoteki, o której mowa w ust 1 pkt 1).
§ 4.
1.    Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania Pożyczkodawcy w formie pisemnej  o każdej zmianie swego adresu. W przypadku zaniechania powyższego obowiązku list wysłany przez Pożyczkodawcę na ostatni znany mu adres będzie uważany za skutecznie doręczony Pożyczkobiorcy z dniem pierwszego awiza pocztowego albo z dniem jego zwrotu przez pocztę z adnotacją „adresat nieznany”, „adresat wyprowadził się” lub inną podobną.
2.    Osobami uprawnionymi do kontaktowania się w związku z realizacją Umowy są:
a)    ze strony Pożyczkobiorcy: ___________, tel.: ____________________, adres e-mail: _______________
b)    ze strony Pożyczkodawcy: _______________, tel.: ______________  , adres e-mail: _________________________,
3.    Wszelkie zawiadomienia i pisma o charakterze informacyjnym będą przesyłane na powyższe adresy e-mailowe w formie scanów podpisanych przez osoby wskazane w ust. 2 powyżej.
4.    W przypadku wystąpienia sytuacji – niezależnej od Pożyczkobiorcy – która uniemożliwi spłatę którejkolwiek z rat w wyznaczonym terminie – Pożyczkobiorca powinien o tym poinformować Pożyczkodawcę listem poleconym najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu raty.

§ 5.

1.    W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem bądź bezskuteczne, nieważność, niezgodność z prawem bądź bezskuteczność tego rodzaju nie będzie miała wpływu na ważność, zgodność z prawem lub skuteczność pozostałych postanowień Umowy, które pozostaną wiążące i w mocy.
2.    Wszelkie spory wynikające z wykonywania Umowy, będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla siedziby Pożyczkodawcy.
3.    Powstanie zadłużenia wymagalnego upoważnia Pożyczkodawcę do przekazania danych Pożyczkobiorcy biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm.), zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz przy spełnieniu warunków określonych w tych przepisach. Dane Pożyczkobiorcy mogą być udostępnione do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz innym podmiotom współpracującym z Pożyczkodawcą w zakresie dochodzenia należności wynikających z zawarcia Umowy.
4.    Strony Umowy oświadczają, że Umowę zawierają dobrowolnie, nie działając pod przymusem i będąc w pełni świadomym jej treści.
5.    Pożyczkobiorca oświadcza, iż wszelkie dane, które podał Pożyczkodawcy są prawdziwe. Pożyczkobiorcy znana jest odpowiedzialność karna z tytułu przedłożenia fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń, przewidzianych treścią art. 297 kodeksu karnego z dnia 06.06.1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
6.    Pożyczkobiorca oświadcza, że posiada dochody umożliwiające spłatę pożyczki wraz z odsetkami i kosztami.
7.    Pożyczkobiorca ma obowiązek informowania Pożyczkodawcy o powstaniu i istnieniu zaległości względem innych podmiotów.  
8.    Umowa podlega i została sporządzona zgodnie z prawem polskim.
9.    Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Za Pożyczkobiorcę:        
Za Pożyczkodawcę:
Podpis:        Podpis:
Data:        Data:
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawi ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (dalej jako „RODO”), informujemy jak niżej.
Administratorem Państwa danych osobowych, tj. reprezentantów stron umowy pożyczki jest odpowiednio:
(POŻYCZKODAWCA)
……..
Możecie się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres:
  • przez e-mail:
  • telefonicznie:

Oraz
(POŻYCZKOBIORCA)
Możecie się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres:
  • przez e-mail:
  • telefonicznie:

Informujemy, iż podanie danych jest wymogiem umownym. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby wykonać ww. umowę, której Pan/Pani lub reprezentowana przez Panią/Pana jednostka jest stroną, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust 1 pkt b) RODO.
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do czasu wykonania zobowiązań wynikających z ww. umowy, a następnie w celach archiwalnych przez okres wskazanych w przepisach ustawy o rachunkowości.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

  • dostawcom usług pocztowych i kurierskich, bankowych i księgowych oraz wymiarowi sprawiedliwości,
  • ewentualnie dostawcom usług, którym zleci usługi związane usługami IT.


 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania sprostowania, żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również wycofania zgody na przetwarzanie danych.
Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu.
Dodatkowo informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.