Umowa z konsumentem

UMOWA POŻYCZKI

zawarta w Warszawie w dniu __________ pomiędzy:

 

zwaną w dalszej części Umowy Pożyczkodawcą

 

oraz

zwaną  w dalszej części Umowy Pożyczkobiorcą

łącznie zwani dalej „Stronami”, zaś każdy z nich z osobna „Stroną”.

§ 1.

 1. Na podstawie niniejszej Umowy Pożyczki (zwanej dalej “Umową”) Pożyczkodawca, jako jeden z pożyczkodawców, udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie ……. zł (słownie ……..  złotych) w celu sfinansowania projektu pt. ……… .
 2. Z tytułu udzielenia pożyczki Pożyczkodawca naliczy oraz pobierze od Pożyczkobiorcy odsetki (oprocentowanie) wynoszące ….. % (słownie: ……… procent) w skali roku, liczone od kwoty pożyczki z uwzględnieniem dokonywanych spłat.
 3. Pożyczkodawca udostępnia Pożyczkobiorcy kwotę pożyczki przeleje:
  1.  Kwotę: ………… zł na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy nr __________________________________ po podpisaniu aktu notarialnego dotyczącego zabezpieczeń, i po złożeniu wniosku do ksiąg wieczystych o ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłat pożyczki,
  2. Kwotę: ………… zł na rachunek bankowy Anoda Invest Sp. z o.o. nr __________________________________ po podpisaniu aktu notarialnego dotyczącego zabezpieczeń, i po złożeniu wniosku do ksiąg wieczystych o ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłat pożyczki.

§ 2.

 1. Spłata kwoty pożyczki wraz z należnym Pożyczkobiorcy oprocentowaniem (odsetkami) następować będzie przelewami na rachunek bankowy Pożyczkodawcy o numerze …………. . Za termin dokonania spłaty przyjmuje się datę wpływu środków na powyższy rachunek bankowy Pożyczkodawcy. W przypadku przyjęcia przez Pożyczkodawcę spłaty raty pożyczki gotówką, Pożyczkodawca wydaje osobie przekazującej daną ratę pożyczki dowód wpłaty potwierdzający dokonanie wpłaty.
 2. Pożyczkobiorca i Pożyczkodawca zobowiązują się do potwierdzenia dokonanej spłaty lub otrzymania spłaty pożyczki w systemie www.investpartners.pl.
 3. Pożyczkobiorca, poprzez złożenie podpisu na Umowie, niezależnie od sposobu wykorzystania pożyczki, zobowiązuje się do jej spłaty wraz z należnymi Pożyczkodawcy odsetkami (oprocentowaniem).
 4. Spłata kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami, następować będzie w ratach miesięcznych w następujących kwotach i terminach:

 

kwota ……. zł w dniu ………..

 1. kwota ………… zł w dniu ……..
 1. Spłaty Pożyczkobiorcy zaliczane są na pokrycie zobowiązań wobec Pożyczkodawcy w następującej kolejności:
 1. część odsetkowa najwcześniej wymagalnej raty;
 2. część kapitałowa najwcześniej wymagalnej raty;

(b) część odsetkowa kolejnej raty;

(c) część kapitałowa kolejnej raty;

(e) należne odsetki od zadłużenia przeterminowanego (odsetki karne).

 1. Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie przed terminem spłaty ostatniej raty do spłaty całości lub części zadłużenia z tytułu pożyczki z zastrzeżeniem zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy prowizji za wcześniejszą spłatę w kwocie stanowiącej …. % (słownie: zero %.) spłaconej wcześniej kwoty jak również z zastrzeżeniem zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy pozostałych do spłaty kwot opłaty przygotowawczej oraz prowizji  z tytułu udzielenia pożyczki.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej w przypadku częściowej spłaty należnej kwoty przed datą płatności którejkolwiek raty wskazaną w ust. 3, kwota spłaty zaliczana jest na poczet zadłużenia zgodnie z ustępem 4 powyżej, a okres pożyczki nie ulega zmianie.
 3. W przypadku opóźnienia w spłacie rat w stosunku do terminów określonych zgodnie z ust. 3, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy:
  1. odsetek od zadłużenia przeterminowanego w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie – naliczanych za każdy dzień opóźnienia do dnia faktycznej spłaty zaległości;
  2. ewentualnych kosztów windykacji, w tym kosztów obsługi prawnej dochodzenia należności, postępowania sądowego, kosztów postępowania egzekucyjnego oraz zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.
 4. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca opóźnia się ze spłatą co najmniej dwóch rat Kwoty pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo wezwać Pożyczkobiorcę do zapłacenia zaległych kwot w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem wypowiedzenia Umowy, a w przypadku braku zapłaty może wypowiedzieć Umowę z 30 dniowym okresem wypowiedzenia, liczonym od daty doręczenia wypowiedzenia.
 5. Pożyczkodawca może zlecić czynności windykacyjne Administratorowi lub Operatorowi serwisu www.investpartners.pl.
 6. Po upływie okresu wypowiedzenia lub po rozwiązaniu Umowy w trybie natychmiastowym, Pożyczkodawca ma prawo dochodzić zwrotu swoich wierzytelności wobec Pożyczkobiorcy na drodze sądowej lub pozasądowej za pośrednictwem zewnętrznej firmy windykacyjnej lub Administratora bądź Operatora serwisu www.investpartners.pl, a także ma prawo zbyć całość lub część tych wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. W takim przypadku Pożyczkobiorca zostanie obciążony kosztami, o których mowa w ust 7 powyżej.
 7. Pożyczkobiorca niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz osoby trzeciej wierzytelności oraz wszelkich innych praw przysługujących Pożyczkodawcy z tytułu Umowy.
 8. Pożyczkodawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia na podstawie złożonego Pożyczkobiorcy pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności świadczących, iż:
  1.  Pożyczkobiorca w celu uzyskania pożyczki zmieścił fałszywe informacje lub dokumenty w ogłoszeniu o poszukiwaniu pożyczkodawcy albo złożył Pożyczkodawcy nieprawdziwe oświadczenie wymagane dla uzyskania pożyczki, lub
  2. Pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacić pozostałej Kwoty pożyczki, z uwagi na wszczęcie przeciwko niemu egzekucji przez innych wierzycieli, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego lub zbycia przedmiotu zabezpieczenia przed całkowitą spłatą pożyczki lub
  3. Pożyczkobiorca zawarł Umowę w celu przestępczym przekazując część lub całość kwoty pożyczki na finansowanie terroryzmu lub pranie brudnych pieniędzy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 9. W przypadku rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem lub w trybie natychmiastowym cała kwota pożyczki pozostała do spłaty wraz z należnym oprocentowaniem (odsetkami) opłatami i prowizjami naliczonymi na podstawie Umowy zostaje postawiona w stan natychmiastowej wymagalności i powinna zostać spłacona Pożyczkodawcy w  dniu roboczym następującym po ostatnim dniu obowiązywania Umowy, a Pożyczkodawca ma prawo do naliczania odsetek od zadłużenia przeterminowanego od całej powyższej kwoty za cały okres opóźnienia w jej spłacie aż do dnia faktycznej spłaty.

§ 3

 1. W celu zabezpieczenia spłaty wszelkich zobowiązań z tytułu Umowy Pożyczkobiorca:
 1. doprowadzi do ustanowienia hipoteki na rzecz Pożyczkodawcy, także poprzez ustanowienie administratora hipoteki na  nieruchomości położonej w ___________________  , dla której Sąd Rejonowy w …, …. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw ________ ____________
 2. weksel własny in blanco,
 3. ……,  
 1. Warunki skorzystania z zabezpieczenia o którym mowa w ppkt. 2) określa deklaracja wekslowa.
 2. Pożyczkodawca ma prawo skorzystania z zabezpieczenia, o którym mowa w ppkt 1) w przypadku gdy:

- Pożyczkobiorca zalega wobec Pożyczkodawcy z zapłatą co najmniej dwóch rat oraz

- Pożyczkodawca wezwał Pożyczkobiorcę do zapłaty rat na zasadzie określonej w pkt 24 poniżej, oraz

- Pożyczkodawca wypowie Umowę w związku z brakiem zapłaty pełnej kwoty określonej w wezwaniu, a poręczyciel cywilny na wezwanie nie zapłaci kwoty zadłużenia.

W takim przypadku Pożyczkodawca podejmie czynności niezbędne do zrealizowania zabezpieczenia, tj.:

- wystąpi o uzyskanie tytułu wykonawczego przeciwko Pożyczkobiorcy

Skieruje egzekucję w pierwszej kolejności do nieruchomości, a po jej sprzedaży przez komornika

- rozliczy kwotę niezapłaconej pożyczki.

 1. Koszt ustanowienia powyższych zabezpieczeń jak również ich zwolnienia po spłacie zobowiązań z tytułu Umowy poniesie Pożyczkobiorca.
 2. Pożyczkodawca, a jeżeli został ustanowiony – administrator hipoteki odnośnie hipoteki, zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty spłaty kwoty pożyczki do wydania (przesłania) Pożyczkobiorcy dokumentu w formie i treści umożliwiającej Pożyczkobiorcy wykreślenie hipoteki, o której mowa w ust 1 pkt 1).

§ 4.

 1. Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania Pożyczkodawcy w formie pisemnej  o każdej zmianie swego adresu. W przypadku zaniechania powyższego obowiązku list wysłany przez Pożyczkodawcę na ostatni znany mu adres będzie uważany za skutecznie doręczony Pożyczkobiorcy z dniem pierwszego awiza pocztowego albo z dniem jego zwrotu przez pocztę z adnotacją „adresat nieznany”, „adresat wyprowadził się” lub inną podobną.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się w związku z realizacją Umowy są:
 1. ze strony Pożyczkobiorcy: ___________, tel.: ____________________, adres e-mail: _______________
 2. ze strony Pożyczkodawcy: _______________, tel.: ______________  , adres e-mail: _________________________,
  1. Wszelkie zawiadomienia i pisma o charakterze informacyjnym będą przesyłane na powyższe adresy e-mailowe w formie scanów podpisanych przez osoby wskazane w ust. 2 powyżej.
  2. W przypadku wystąpienia sytuacji – niezależnej od Pożyczkobiorcy – która uniemożliwi spłatę którejkolwiek z rat w wyznaczonym terminie – Pożyczkobiorca powinien o tym poinformować Pożyczkodawcę listem poleconym najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu raty.

 

§ 5.

 

 1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem bądź bezskuteczne, nieważność, niezgodność z prawem bądź bezskuteczność tego rodzaju nie będzie miała wpływu na ważność, zgodność z prawem lub skuteczność pozostałych postanowień Umowy, które pozostaną wiążące i w mocy.
 2. Wszelkie spory wynikające z wykonywania Umowy, będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla siedziby Pożyczkodawcy.
 3. Powstanie zadłużenia wymagalnego upoważnia Pożyczkodawcę do przekazania danych Pożyczkobiorcy biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm.), zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz przy spełnieniu warunków określonych w tych przepisach. Dane Pożyczkobiorcy mogą być udostępnione do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz innym podmiotom współpracującym z Pożyczkodawcą w zakresie dochodzenia należności wynikających z zawarcia Umowy.
 4. Strony Umowy oświadczają, że Umowę zawierają dobrowolnie, nie działając pod przymusem i będąc w pełni świadomym jej treści.
 5. Pożyczkobiorca oświadcza, iż wszelkie dane, które podał Pożyczkodawcy są prawdziwe. Pożyczkobiorcy znana jest odpowiedzialność karna z tytułu przedłożenia fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń, przewidzianych treścią art. 297 kodeksu karnego z dnia 06.06.1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
 6. Pożyczkobiorca oświadcza, że posiada dochody umożliwiające spłatę pożyczki wraz z odsetkami i kosztami.
 7. Pożyczkobiorca ma obowiązek informowania Pożyczkodawcy o powstaniu i istnieniu zaległości względem innych podmiotów. 
 8. Umowa podlega i została sporządzona zgodnie z prawem polskim.
 9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

Za Pożyczkobiorcę:

 

 

Za Pożyczkodawcę:

Podpis:

 

Podpis:

Data:

 

Data:

 

Wyrażam zgodę na zaciągnięcie pożyczki przez mojego współmałżonka.

 

Podpis współmałżonka Pożyczkobiorcy

 

       _____________________

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawi ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (dalej jako „RODO”), informujemy jak niżej.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

(POŻYCZKODAWCA)

Możecie się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres:
 • przez e-mail:
 • telefonicznie:

Informujemy, iż podanie danych jest wymogiem umownym. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby wykonać ww. umowę, której Pan/Pani jest stroną, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust 1 pkt b) RODO.

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do czasu wykonania zobowiązań wynikających z ww. umowy, a następnie w celach archiwalnych przez okres wskazanych w przepisach ustawy o rachunkowości.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

 • dostawcom usług pocztowych i kurierskich, bankowych i księgowych oraz wymiarowi sprawiedliwości,
 • ewentualnie dostawcom usług, którym zleci usługi związane usługami IT.

 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania sprostowania, żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu.

Dodatkowo informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.