Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz plików cookies

Niniejsza Polityka prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających serwis oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem. Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).
 
Administrator serwisu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu. Dane pozyskane w ramach serwisu są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Polityka prywatności jest udostępniana wszystkim podmiotom zainteresowanym. Serwis ma charakter otwarty.
 
Administrator serwisu zapewnia, że jego nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom korzystającym z serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przez przepisy RODO oraz przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
Właściciel serwisu może zbierać dane osobowe oraz dane o innym charakterze. Zbieranie tych danych odbywa się, w zależności od ich charakteru – automatycznie lub na skutek działań osób odwiedzających serwis.
 
Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności. Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie.
 
 

Informacje ogólne, pliki cookies

 1. Właścicielem i operatorem Serwisu jest Anoda Invest sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000646272, numer NIP: 7822659421, numer REGON: 365865993.
 2. W ramach wykonywanych czynności Administrator korzysta z plików cookies w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch na stronach serwisu, jak również podejmuje działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności Administrator nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. serwis zbiera automatycznie informacje, które zawarte są w plikach cookies.
  2. poprzez dobrowolnie wprowadzane przez użytkowników serwisu dane, w polach i formularzach dostępnych na stronach serwisu.
  3. poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. Podczas wizyty w Serwisie automatycznie zbierane mogą być dane Użytkowników Serwisu, dotyczące danej wizyty użytkownika w serwisie i obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do serwisu, czas korzystania z serwisu. Dane te nie są danymi osobowymi, nie pozwalają także na zidentyfikowanie osoby korzystającej z serwisu.
 6. W ramach serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Jednocześnie właściciel serwisu zachęca do zapoznania się przez użytkownika serwisu z polityką prywatności ustaloną w ramach tych stron internetowych. Niniejsza Polityka prywatności nie odnosi się do innych serwisów internetowych.
 7. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.
 8. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 9. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć,
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu przez użytkowników serwisu,
  4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
  5. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika serwisu ustawień i dostosowanie serwisu do użytkownika serwisu, np. w zakresie wybranego języka.
 10. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania się przez użytkownika serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu przez czas, który jest określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika serwisu.
 11. W przeważającej ilości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Użytkownicy serwisu mają możliwość dokonania w wybranym przez siebie momencie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w opcjach przeglądarki internetowej (oprogramowania) m. in w sposób, który uniemożliwi automatyczną obsługę plików cookies bądź wymusi informowanie użytkownika serwisu o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w jego urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 12. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 13. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgodnie z przepisami RODO, właściciel serwisu jest również Administratorem Danych Osobowych użytkowników serwisu („Administrator”).
 2. Podanie danych osobowych dla celów korzystania z Serwisu jest dobrowolne, z zastrzeżeniem przypadków, gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa lub jest niezbędny do wykonania zawartej z Serwisem umowy. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit c, b lub a RODO w związku z postanowieniami art. 16 i następnych Ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Użytkowników w ramach rejestracji lub wypełniania formularza, od współpracowników, za zgodą Użytkowników, bądź też w toku współpracy po zamknięciu Przetargu.
 4. W ramach formularzy zamieszczonych w serwisie możemy zbierać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, login, hasło. 
 5. Korzystanie z Usług dodatkowych wiąże się z podaniem dodatkowych danych osobowych po zamknięciu Przetargu, takich jak adres zamieszkania, imiona rodziców, dane współmałżonka, numery NIP i PESEL.  
 6. Dane osobowe osób, których dotyczą Serwis może wykorzystać w celu:
 • realizacji zobowiązań wynikających z umowy świadczenia usług drogą elektroniczną (prowadzenie Konta, dostępność Serwisu) lub usług dodatkowych (organizacja wymiany dokumentacji, ustanawianie zabezpieczeń)
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych i prawnych,
 • prawidłowego wywiązania się z przepisów o ochronie danych osobowych,
 • zapewnienia wsparcia podczas rozpoznawania procesu reklamacji, jak również rozwiązania problemów technicznych i innych zgłoszonych kwestii,
 • kontaktowania się z Użytkownikami, w tym przekazania informacji o zmianach naszych Regulaminu i Polityk,
 • prowadzenie postępowań sądowych i innych postępowań.

 

 1. Dane osobowe są przechowywane na serwerach Serwisu. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Podmioty współpracujące z nami, również są zobowiązane do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności. Specyfika świadczonych przez nas Usług sprawia, że Administrator jest zobowiązany przepisami prawa do przetwarzania danych nawet po zakończeniu przez Użytkownika korzystania z Usług (zamknięciu Konta) np. zgodnie z przepisami podatkowymi czy rachunkowymi, jak również przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Dane Użytkownika zostaną usunięte natychmiast gdy odpadnie obowiązek lub prawo Administratora do ich przetwarzania, tj. po zakończeniu świadczenia usług drogą elektroniczną lub innych,  zawarciu i rozliczeniu umowy pożyczki lub okres wynikający z ustawy o rachunkowości, dla udokumentowania zdarzeń księgowych, przy czym Administrator zobowiązuje się nie ujawniać rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych  parametrów technicznych poszczególnych usług, z których skorzystał usługobiorca
 4. Zgodnie z art. 15 - 22 RODO każdemu użytkownikowi Serwisu przysługują następujące prawa:
 • Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
 • Prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
 •  Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 •  Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
 • Realizacja powyższych uprawnień użytkowników Serwisu może następować odpłatnie w przypadkach, gdy stosowne przepisy prawa to przewidują.
 • W przypadku naruszenia powyższych uprawnień albo stwierdzenia przez użytkownika serwisu, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z obowiązującym prawem, użytkownikowi serwisu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Nie udostępniamy nikomu danych osobowych Użytkowników Serwisu, poza wyjątkami, gdy jesteśmy do tego upoważnieni (np. przez Pożyczkodawcę do ujawnienia danych Pożyczkobiorcy) lub zobowiązani na podstawie przepisów prawa i wyłącznie w zakresie określonym tymi przepisami.
 • Przekazujemy dane osobowe podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi hostingowe, IT, prawne, księgowe, rachunkowe, pocztowe. 
 • Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO.
 
 

Zmiany Polityki prywatności i inne informacje

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki prywatności oraz Regulaminu.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres e-mail:  biuro@anodainvest.pl