Wierzytelność zabezpieczona hipoteką. Co warto o niej widzieć?

10-12-2018

Istnieją różne sposoby na zabezpieczenie wierzytelności. W zależności od jej rodzaju i wysokości, można to zrobić za pomocą weksla, zastawu czy poręczenia. Jednak bez wątpienia jedną z najpopularniejszych form zabezpieczenia, zwłaszcza tych dużych, sięgających kilkuset tysięcy złotych wierzytelności, jest hipoteka.

Czym jest hipoteka?

Definicyjnie hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym dającym wierzycielowi zabezpieczenie na nieruchomości. Zabezpieczenie to chroni wierzyciela przed niespłacaniem przez dłużnika zaciągniętego zobowiązania. Hipoteka powstaje w momencie, gdy zamieszczony zostanie stosowny wpis w księdze wieczystej nieruchomości. Moment zakończenia hipoteki określa się natomiast na czas, w którym zaciągnięte zobowiązanie zostanie ostatecznie spłacone. Należy przy tym pamiętać, iż właściciel nieruchomości obciążonej hipoteką może swobodnie z niej korzystać i rozporządzać nią. Oznacza to również, iż nieruchomość tę może sprzedać. Moment sprzedaży nie oznacza jednak zmian w hipotece. Prawo to jest bowiem przypisane nie do właściciela budynku, ale do samej nieruchomości.

Co może stanowić przedmiot hipoteki?
Obowiązujące prawo stanowi, że hipoteką obciążyć można:

•    nieruchomość;
•    użytkowanie wieczyste wraz z budynkami oraz urządzeniami znajdującymi się na użytkowanym gruncie, a będącymi własnością użytkownika wieczystego;
•    spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
•    wierzytelność zabezpieczoną hipoteką;
•    część ułamkową nieruchomości pod warunkiem, iż stanowi ona udział jej współwłaściciela, a także przysługujący współuprawnionemu udział we wspólności
praw do nieruchomości oraz użytkowania wieczystego.

W jaki sposób hipoteka zabezpiecza wierzytelność?

Zadaniem hipoteki, jak to już było wspomniane, jest zabezpieczanie konkretnej wierzytelności, często nazywanej również kapitałem. Zgodnie z treścią ustawy, hipoteka zabezpiecza wierzytelność pieniężną (w tym również wierzytelność przyszłą) do oznaczonej sumy. W przypadku gdy zabezpieczenie hipoteczne jest wyższe, niż zaciągnięte zobowiązanie, właściciel nieruchomości obciążonej hipoteką może domagać się zmniejszenia sumy hipoteki. Należy przy tym pamiętać, że o ile umowa pomiędzy stronami nie mówi inaczej, sumę hipoteki wyraża się w tej samej walucie, w której zaciągnięte zostało zabezpieczone zobowiązanie finansowe.
Oprócz sumy wierzytelności, hipoteka zabezpiecza również mieszczące się w sumie hipoteki roszczenia o odsetki, roszczenia o przyznane koszty postępowania, a także inne roszczenia o świadczenia uboczne, ale wyłącznie pod tym warunkiem, iż zostały one wymienione w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki do księgi wieczystej.
Należy przy tym pamiętać, że choć sama wierzytelność, która została zabezpieczona przez hipotekę, może ulec przedawnieniu, to wierzyciel nadal może domagać się zaspokojenia z obciążonej hipoteką nieruchomości.

 
 
 
Lista aktualności